Die Afrika Evangeliese Bond glo:

 1. In die Skrifte van die Ou en Nuwe Testament in hul oorspronklike vorm, as ten volle deur God geïnspireer en aanvaar dit as die hoogste gesag en finale outoriteit vir geloof en lewe.
 2. In een God, wat ewig uit drie persone bestaan – Vader, Seun en Heilige Gees.
 3. Dat Jesus Christus, Seun van God, verwek deur die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, ware God en ware mens is.
 4. Dat God die mens na Sy eie beeld geskape het, dat die mens gesondig het en daardeur die straf van die dood, fisies en geestelik, oor homself gebring het en dat alle mense die sondige natuur geërf het wat wesenlik sonde en oortredinge tot gevolg het en ook ’n persoonlike gewetenswroeging insluit.
 5. Dat die Here Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, dat Hy ’n plaasvervangende offer is, ooreenkomstig die Skrif en dat almal wat in Hom glo vrylik en deur genade geregverdig word op grond van Sy gestorte bloed.
 6. In die liggaamlike opstanding van die Here Jesus, Sy hemelvaart en Sy teenwoordigheid in die hemel as ons huidige Hoëpriester en Advokaat.
 7. In die persoonlike wederkoms van die Here Jesus Christus.
 8. Dat almal wat die Here Jesus in geloof aanneem, weer gebore word deur die Heilige Gees en sodoende kinders van God word wat bestem is om aan die beeld van Sy Seun gelykvormig te word.
 9. Dat die ware kerk die hele gemeenskap is van hulle wat deur Jesus Christus verlos en deur die Heilige Gees gewederbaar is, of (in een kerk wat uit alle ware gelowiges wêreldwyd bestaan, hulle wat deur Jesus Christus verlos en deur die Heilige Gees gewederbaar is.)
 10. Dat volle verlossing dié werk van God is wat op wedergeboorte volg, waardeur gelowiges vrygemaak word van inwonende sonde en verdorwenheid en in ’n staat van volkome toewyding aan God en die heilige gehoorsaamheid van volmaakte liefde, gebring word. Dit word teweeggebring deur die vervulling met die Heilige Gees en omvat in een ervaring die reiniging van die hart van sonde en blywende teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat die gelowige bekragtig vir lewe en diens.
 11. Volle Verlossing word voorsien deur die bloed van Jesus, word oombliklik teweeggebring deur geloof, voorafgegaan deur volkome toewyding en tot hierdie werk en staat van genade lewer die Heilige Gees getuienis. Daar is ’n duidelike onderskeid tussen ’n rein hart en ’n volwasse karakter. ’n Rein hart word bekom deur ’n besliste ondervinding terwyl ’n volwasse karakter verkry word as gevolg van groei in die genade en kennis van God. Volle verlossing sluit die impuls om geestelik te groei in. Hierdie impuls moet egter bewustelik en versigtig versorg word sodat ’n Christusgelykvormige karakter en persoonlikheid ontwikkel kan word.
 12. In die liggaamlike opstanding van beide die regverdige en die onregverdige, die ewige geluksaligheid van die verloste en die ewige verdoeming en straf van hulle wat die Here Jesus Christus as Verlosser verwerp het.