Die Afrika Evangeliese Bond is in 1924 in Kaapstad gestig. Dit is ‘n interkerklike outonome organisasie. Die A.E.B. werkers behoort almal aan erkende evangeliese protestantse kerke en behou hulle lidmaatskap van hulle gemeentes. Werkers van die A.E.B. ondergaan ‘n twee jaar Bybelkollege opleiding by die Bybelskool in Kaapstad.

Die doel van die A.E.B. is intesiewe evangelisasiewerk. Die hoofdoel is om mense met die evangelie te bereik. Die verdieping van die geestelike lewe in christene se lewens word ook beklemtoon en die interkerklike aard van die beweging beklemtoon die eenheid van die kinders van die Here.

Die A.E.B. onderskryf die fundamentele ortodokse leerstellings van die evangeliese kerke. Ons onderskryf die hele Bybel as die Woord van God en glo in die volle inspirasie daarvan. Die A.E.B. beklemtoon regverdigmaking deur geloof, die wedergeboorte, afsondering van sonde en wêreldgelykvormigheid, hartsreiniging en die volheid van die Heilige Gees.

Die metodes waarvolgens die evangelie verkondig word bestaan uit diverse metodes soos bv:
Evangelisasie Uitreike: Reekse dienste word gewoonlik as onafhanklike uitreike gedoen of in samewerking met plaaslike gemeentes. Persoonlike werk word dan gedoen en in die aande word evangeliese dienste gehou.

Kampkonferensies: Dwarsoor Suid Afrika is goedingerigte kampterreine waar kampe vir die verdieping van die geestelike lewe gereeld gehou word. Daar word ook op ‘n gereelde basis jeugkampe gehou. Die Here het hierdie kampe oor die jare heen op ‘n magtige wyse geseën en baie mense het al getuig dat dit juis op sulke kampe was waar die Here in hulle lewens gewerk het.

Makro Uitreike: Ons reik ook uit na groter dorp en maak van verskillende inisiatiewe gebruik om die evangelie op ‘n groter, makro skaal te versprei. As spanne hou ons dienste in besighede, besoek skole, tehuise vir hawelose mense, oorde vir bejaardes, huisbesoeke en dan dienste in die aande. Uitreike word ook op plase gedoen.

Die A.E.B het ook ‘n vrugbare literatuur bediening wat verskeie boekkamers in Namibië insluit, asook ons eie publikasie, “Die Pelgrim” tydskrif.
Die Bybelkorrespondesie kursus rond ons literatuur bediening af deur christene toegang te gee tot afstandstudie wat uit 12 modules bestaan en waardeur ʼn diploma verwerf kan word.

Die Afrika Evangeliese Bond is ʼn geloofsending waar geloof in God die beginsel is waarop ons funksioneer.